Celem Stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom” jest stwarzanie warunków rozwoju dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie wychowania, opieki i pracy socjalnej oraz patronat nad Domami Dziecka w Dębinkach i Równem.

Zadania Stowarzyszenia realizowane są w różnych formach, a w szczególności poprzez:

  • Pomoc w prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej.
  • Promowanie inicjatyw wychowawczych sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży, stymulując i rozwijając istniejące placówki i środowiska wychowawcze.
  • Wspieranie działań mających na celu pobudzenie aktywności, rozwijanie aspiracji życiowych, prowadzenie twórczości dzieci i młodzieży.
  • Organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku.
  • Pomagać najstarszym wychowankom placówki opiekuńczej w społecznym i zawodowym usamodzielnianiu się, roztaczać opiekę nad wychowankami odchodzącymi z domu dziecka.
  • Tworzenie banku pomysłów pedagogicznych. Ukierunkowanie pomocy z zewnątrz niesionej przez ludzi dobrej woli i skupiać ją wokół określonych zadań.
  • Współpracę z instytucjami i organizacjami w dziedzinie, których cele są zbliżone do celów Stowarzyszenia.
  • Tworzenie innych form działania na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży.

Jesteśmy wpisani do Krajowgo Rejestru Sądowego:

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Numer pozycji rejestru: 0000101494

Data dokonania wpisu: 22.03.2002 r.

REGON: 551254219

NIP: 762-18-54-624

Posiadamy status: Organizacji Pożytku Publicznego z dniem 25.02.2005 r.

Nr konta: 07 8015 0004 0062 0413 2060 0001

Warszawski Bank Spółdzielczy – Oddział w Wołominie